Mesafeli Satış Sözleşmesi

1-) TARAFLAR

a-Bu sözleşme, Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. No:99 K5 D:74 Gökdemir Plaza Gebze KOCAELİ adresinde mukim Server Sistemleri Bilişim San Tic. Ltd. Şti (Bundan Sonra SERVER SİSTEMLERİ olarak anılacaktır) ile Server Sistemlerine ait web sitesi www.serversistemleri.com (Site) üzerinden Server Sistemlerinden ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.
b-Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan  www.serversistemleri.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, gayri kabili rücu kabul ettiğiniz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

c-Server Sistemleri sadece ve mutlak surette kendi inisiyatifinde olmak üzere, işbu Sözleşmeyi ve işbu sözleşmeye dahil edilmiş olan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri her zaman değiştirebilir ya da yenileyebilir. Söz konusu değişiklikler ya da yenilemeler, bu değişiklik ya da yenilemeleri size bildireceğimiz e-posta duyurusunun tarihi ya da web sitesinde yer aldığı tarih yani  “Son Revizyon Tarihi” itibari ile derhal yürürlüğe girecektir.

d- Bu Siteden ve bu Sitede bulunan Hizmetlerden sadece, yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilir. Bu Siteyi ve bu Sitede bulunan hizmetleri kullanmakla kendinizin; en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.
e-Eğer bu Sözleşmeyi kurumsal niteliği olan herhangi bir kurum adına akdediyorsanız, söz konusu kurumsal yapıyı işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartlara göre temsil ve ilzam etmek için gerekli yasal yetkiyi haiz olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu durumda “siz”, “sizin” ya da “Kullanıcı” terimleri bu kurumsal yapıyı ifade eder. Şayet, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra server sistemleri tarafından, söz konusu kurumsal yapıyı ilzam etmek için yasal yetkinizin olmadığı tespit edilirse, ödeme yükümlülükleri de dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu olacağınız bilgileriniz dahilindedir. Server sistemleri, sahih ve kaynağı sizin kurumsal yapınızın yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul surette uyandıracak herhangi bir talimata, ihbara, belgeye ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, Server sistemleri ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi Server sistemleri 'nin mükellefiyeti değildir.

MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası, isim şirket bilgileri,  vergi kimlik numarası, dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder.

2-TANIMLAR :Bu sözleşmede geçerli kısıtlama ve tanımlar aşağıdaki gibi belirtilmektedir:

“Siz”, “Sizin” “Müşteri” ya da “Kullanıcı” terimleri işbu Sözleşmeyi kabul eden tüm kişi ya da kurumlar anlamına gelecektir.

Site; www.serversistemleri.com adresinde yer alan web sitesidir.

Müşteri Paneli; müşterinin site üzerinde müşteriye ayrılan özel alandan hesap yönetimi, satın alınan hizmetlerin kullanımı ve yönetimi ile bilgi güncelleme yapmasını sağlayan web sayfalarıdır.

Otomatik yenileme; müşterinin bu sözleşmede belirtilen koşulların Müşteri Paneli’ndeki ilgili alanı işaretleyerek devam etmesini kabul etmesidir.

Fiziksel sunucu; müşteri satın alma hakkını kazanana kadar Serversistemleri’ne ait olan kiralık fiziksel sunucular ile Serversistemleri Veri Merkezi’nden yapılan barındırma.

Colocation; müşteri satın alma hakkını kazandıktan sonra sunucu donanımlarının Serversistemleri Veri Merkezi’nde barındırılmasıdır.

Data; internet ortamında erişilebilir olarak sunucu üzerinde muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılabilen her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli dijitalize edilen bilgi nitelikli her şey.

Veri Merkezi (Data Center); Serversistemleri bünyesinde; bilgisayar, sunucu sistemleri ve telekomünikasyon ve depolama sistemleri gibi ilgili bileşenlerinin barındırıldığı merkez, tesistir. Yedekli enerji altyapısı, yedekli veri iletişimi bağlantıları, gelişmiş çevre-iklim kontrolleri ve güvenlik donanımlarını içeren yapıdır.

3-SÖZLEŞME KONUSU: Serversistemleri’nin, MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veritabanın Serversistemleri ‘nin sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “Web Hosting”, “Bayi Web Hosting” veya “Veritabanı Hosting” hizmetlerinden herhangi birini tek ve/veya birlikte alabilir.

Müşteri bu hizmet ile kiralanmış olan cihazın Serversistemleri’nin bağlı olduğu internet omurgasına bağlanmasına ek olarak, 24 ay süreyle Serversistemleri tarafından belirlenecek ek bir bedelin ödenmesi sonucu ayrıca ilgili sunucuya 24 ayın sonunda sahip olacaktır.

Müşteri, belirlenen süre sonunda, sunucuyu teslim alabilecek olup, talebi halinde ve/veya 24 aylık sözleşme süresinde sözleşmeyi iptal etmemesi halinde işbu sözleşmede belirtilen şartlarla colocation hizmeti almaya devam edecektir. Müşterinin sözleşme süresi sonunda sunucuyu teslim almaması halinde yazılı olarak sözleşmeyi iptal ettiğini bildirmiş olsa dahi, sunucuyu teslim aldığı tarihe kadar geçecek süre için müşteri tarafından ayrıca colocation hizmetinin bedeli ödenecektir. MÜŞTERİ, doğrudan Serversistemleri omurgasına bağlı olan bu cihazı uzaktan erişim protokolleri aracılığı ile kontrol edebilecek ve yönetebilecektir.

4-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ: Müşterinin Serversistemleri’ne ait siteden online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme’nin süresi yirmidört (24) aydır. Müşterinin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresi yirmidört (24) aydır.

TARAFLAR’dan herhangi birinin Sözleşme süresinin dolacağı tarihten otuz (30) gün önce sözleşmeyi fesih iradesi varsa bunu noter kanalıyla veya e-mail yoluyla yazılı olarak karşı  tarafa bildirecektir.  Sözleşme süresi dolduktan sonra taraflarca fesih yapılmaması halinde  (TARAFLAR’ın Madde 9’de belirtilen fesih hakları mahfuz kalmak kaydı ile) Sözleşme, yirmidört (24) aylık sürenin dolması ile beraber kendiliğinden 12 şer aylık periyotlarla uzamış sayılacaktır.

24 aylık sözleşme süresinin dolacağı tarihten 30 gün önce Müşteri’nin yazılı olarak sözleşmeyi iptal talebinin Serversistemleri’ne bildirilmemiş olması halinde; Müşteri’ye sunulan hizmet ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden colocation hizmetine dönüşmüş olacaktır. (BU NE DEMEK,  KALSIN MI )

5-TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

a-Müşteri tarafından kullanılacak ve web sayfalarında kullandırılacak bütün yazılımlar bir ek halinde sözleşmenin imzası ile mevcut olanlar on beş (15) gün içinde, yeni alınacak olanlar da hizmet aktivasyon tarihini müteakip otuz (30) gün içinde Serversistemleri’ne sunulacaktır. Serversistemleri, müşterinin talep ettiği hizmet ya da hizmetler ile ilgili ücretlerin kredi kartından veya havale ile peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

b-Müşteri, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, okudum onaylıyorum şeklinde onaylamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanuna, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu da dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Paylaşılan web sunucuları ve Bayi sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyecek haller şunlardır; Topsite’lar, Hotlink'ler, USENET ve tüm IRC (Internet Relay Chat) script, bot benzerleri, Resim, Dosya Barındırma Script (Mirror Script) ve Yazılımları - (Photobucket, Tinypic benzeri, Rapidshare, vb...), Ücretli ya da ücretsiz olarak video, dosya, backup, doküman vb. dosya barındırma, arşiv oluşturma veya script kullanımı,  Mail Bombing, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri, Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları ile kötü niyetli trafik oluşturma,  viii. Proxy script’leri, MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler,  AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri , Spamdexing, Black Hat SEO sitelerinin yayınları, Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü), Web veri toplayıcıları ve index servisleri (Google Cash/AdSpy dahil), Anonim veya toplu SMS ağ geçitleri , Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar), Escrow hesabı/Banka Tahvilleri, Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri, Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir), Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vb.) her tür yayını, Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak, Counter-strike, half-life, battlefiled1942, vb. oyun script, içerik ve yayını  , Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar, Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri, Sunucunun ya da ağın performansını etkileyecek herhangi bir kod yazılımı, Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları, İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma, Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri, Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim yada mail gönderimi, Dışarıdan erişilebilir ya da şifre korumalı proxy sunucuları veya anonim olarak kullanılan proxy servisleri, Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı, Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri, Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik), Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri, Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri, Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler, Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler, Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar, bahis, piyango), Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri), Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı, Fatura Tahsilat Siteleri, Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyallerde IRCD (irc server’ları), IRC script’leri/bot’ları, Korsan Yazılım/Warez, IP Tarayıcılar, Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları, Mail Bomber’lar/spam script’leri, Escrow hesabı, Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar, Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri, Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir), Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını, Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak, Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri, Yatırım siteleri (E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM), Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri, Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik ), Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri, Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri, Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler, Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikle kullanımına izin verilmemektedir. Gerekli hallerde Çizgi Telekom lisans belgesini talep edebilir. Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır.

c-Müşteri bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde, Server Sistemlerinin derhal fesih hakkı vardır, müşteri, herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın, Server Sistemlerinin bütün zararını öder ve sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d-Müşteri, işbu sözleşme ile Serversistemleri’nin bayisi, vekili, temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi unvan ve statüleri kazanamayacağını kabul eder, kendisi ile ilgili üçüncü şahıslarla karşı ticari evrakında, tanıtım vasıtalarında, broşür ve ilanlarda, internet sitesinde, referansları arasında bu şekilde bildirimde bulunamaz. Bu konuda dışarıya bu şekilde izlenim veremez.

e-Müşteri, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden toplu e-posta gönderimi (spamming), phishing ile dolandırıcılık yapılması, iç veya dış ağlara saldırı vb yasadışı veya Serversistemleri’nin veri tabanını kötü yönde etkileyecek durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın sunucunun Serversistemleri tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve server sistemlerinin bütün zararlarını karşılayacağını ve en az sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin düzenleyici işlemlerine, ICANN - İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) Serversistemleri’nin ve TTNet’in koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.

f-Müşteri, sunucu üzerinde çalışma yapmak istemesi halinde bu talebini gerekçesi ile en az 24 saat öncesinden Serversistemleri’ne yazılı olarak bildirecektir. Serversistemleri tarafından verilecek onay ile gereken çalışmayı yapmak için Serversistemleri’ne gelebilecek, geçerli olan kimliğini (ehliyet veya nüfus cüzdanı) ibraz ettikten sonra ilgili Serversistemleri müşteri destek uzmanının gözetimi altında çalışabilecektir. Müşteri, Serversistemleri’ne gelerek, Serversistemleri Veri Merkezinde müşteriye kiralanmış olan sunucu(lar) üzerinde uzaktan çalışma yetkisine sahip olacak personelin ismini yetkili imzalarca onaylanmış resmi bir yazı ile bildirecektir. Serversistemleri’nin panelinde bulunan yetkili e-posta aracılığı ve sair yollarla çalışma yetkisini sorgulama ve ek onay talebinde bulunma hakkı saklı olmakla birlikte, görevi değildir. Müşterinin bu talebini Server Sistemlerini, kendi iş yoğunluğuna ve teknik müsatliğine göre değerlendirecektir.

g-Müşteri, sunucu üzerindeki donanıma müdahale edemez, aksi taktirde tüm sorumluluk kendisine aittir. Böyle bir durumda 3. Kişilerin uğradığı zararlar da dahil olmak üzere oluşacak zararın tamamını herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın Serversistemleri’ne nakden, defaten ve peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca bu durumda cezai ve hukuki sorumluluk tamamen müşteriye aittir.

h-Müşteri, kendisine veya kendi müşterilerine ait alan adları (domain name) ile ilgili kiraları düzenli olarak alan adını tescil ettirdiği kuruluşa ödemekle yükümlüdür. Müşteri, alan adlarına ait söz konusu ödemelerin yapılmamasından dolayı elektronik posta veya internet ağı (web) servislerinin askıya alınması, duraklatılması halinde sorumluluğun tamamı ile kendisine ait olduğunu ve Serversistemleri’ni sorumlu tutamayacağını kabul eder. Müşteri, kendisine ait veya kendi müşterilerine ait alan adı (domain name) ile ilgili yapılması gereken ödemeleri ilgili kuruluşlara yapmadığı takdirde gerek kendisinin gerekse müşterisinin bilgi, belge veya verileri ile ilgili yedek, arşiv, geçmiş vb bilgilerini Serversistemleri’nden talep edemez.

ı-Internet ortamında yayınlanan Web sayfaları ile ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar Serversistemleri tarafından sağlanacak imkanla müşteri tarafından yapılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait hukuki, cezai, mali yükümlülük, hak ihlali iddialarından kaynak müşteri tarafından üstlenilecek olup Serversistemleri her zaman bu yükümlülüklerin ve doğuracağı sonuçlardan, üçüncü şahıslarla ilgili doğmuş, doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, tazmin mükellefiyetinden söz edilemeyecek ve sorumluluğuna gidilemeyecektir. Buna rağmen herhangi bir sebeple Serversistemleri aleyhinde hukuki, cezai, mali, idari herhangi bir takibata girişilmesi halinde müşteri Serversistemleri’nin herhangi bir ihtarı veya ihbarı gerekmeksizin talep edeceği tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. Server sistemleri müşteriye rücu edebilecektir.

i-Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak;

Fiziksel sunucularda kabul edilmeyecek materyal örneklerine şunlar dahildir: IRCD (irc server’ları), IRC script’leri/bot’ları, Korsan Yazılım/Warez, IP Tarayıcılar, Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları, Mail Bomber’lar/spam script’leri, Escrow hesabı, Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri), Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı, Çekiliş/kumar siteleri, Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar, Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler, Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri, Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir), Mailer Pro, Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını, yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, Türk Ceza Kanunu ve 5651 Sayılı Kanun başta olmak üzere mevzuata aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde Serversistemleri, anlaşmayı fesih etme, hizmeti durdurma ve askıya alma hakkını saklı tutar. Yine tüm hukuki, cezai, idar sorumluluk müşteriye aittir.

j-Serversistemleri tarafından sunucularda bulundurulan, müşteriye ait WEB sayfaları ve internet sitesinde lisanssız yazılım kullanılmaz, kullandırılmaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların Lisanslarının ve Faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece Serversistemleri’ne verilmesi gerekmektedir. Müşteri, ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde Serversistemleri’ne ulaştırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile müşteri arasında doğacak tüm ihtilaflardan müşteri sorumlu olacaktır. Serversistemleri’nin müşteriye rücu hakkı saklıdır.

k-Serversistemleri tarafından muhafaza edilen sunucularda gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı müşteri, Serversistemleri tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakla yükümlüdür. Serversistemleri’nin aldığı veya alınmasını önerdiği önlemlere rağmen Müşteri gereken özeni göstermez ve sitesinin kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran müşteri sorumludur. Müşterinin yeterli derecede özen göstermemesi veya ihmali halinde sorumluluğu, kendi sitesi ile beraber Serversistemleri ve üçüncü şahısların da göreceği zararların tazminini kapsar.

L-Müşteri, Serversistemleri ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynakları (CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerde kesinlikle bulunamaz. Bu gibi durumlarda, Serversistemleri, müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktide Serversistemleri, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

MÜŞTERİ, yüksek dosya sayısına sahip hesapların sunucu performansında düşüşe yol açabileceğinden haberdar olduğunu ve bunların işbu sözleşme kapsamında limitlendiğini peşinen kabul eder. “inode” linux barındırma hesabınızdaki tüm dosyaların miktarını temsil eder. Limitler;
Herhangi bir paylaşımlı hosting hesabında Linux sistemi için 250.000 adet inode, Windows sistemi için 500.000 adet dosyadır. MÜŞTERİ tarafından bu hükümde yer alan limitlerin aşılması halinde SERVER SİSTEMLERİ, MÜŞTERİ’yi telefon ya da e-posta yolu ile uyararak dosya sayısını düşürmesi için süre verme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından kendisine verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda SERVER SİSTEMLERİ hizmeti askıya alma ya da sonlandırma hakkına sahiptir.

MÜŞTERİ, yüksek veri tabanı tablo sayısı ve/ veya veri tabanı büyüklüğüne sahip hesapların sunucu performansında düşüşe sebep olabileceğini ve bunların işbu sözleşme kapsamında limitlendiğini peşinen kabul eder. Veri tabanında bulunan toplam tablo sayısı kullanım limiti 5.000 adet, tek bir veritabanında bulunan tablo sayısı limiti 1.000 adet, veri tabanlarının toplam büyüklüğü için limit 10 GB, tek bir veri tabanının büyüklüğü için limit 5GB’dır. MÜŞTERİ tarafından bu hükümde yer alan limitlerin aşılması halinde server sistemleri, MÜŞTERİ’yi telefon ya da e-posta yolu ile uyararak dosya sayısını düşürmesi için süre verme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından kendisine verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda SERVER SİSTEMLERİ sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

Sistem kaynaklarının kullanım üst limiti her pakete göre farklı olarak belirlenmiştir. Bu limitler: Başlangıç ve Süper Başlangıç paketleri için 512 MB RAM / 1 Core CPU, Sınırsız paketi için 1024 MB RAM / 2 Core CPU, Sınırsız Pro paketi için 2048 MB RAM / 2 Core CPU ve Sınırsız Xtreme paketi için 4096 MB RAM / 4 Core CPU. Fazla kaynak kullanımına yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI script’leri, FTP, PHP, HTTP vs. yer alır. CPU’nun kaç saniye boyunca komut işleyeceği sunucu performası için önemli bir parametredir, paylaşımlı hosting hizmetlerinde paketler arası adil kullanımı sağlamak amacı ile CPU kullanım zamanı hesap başına limitlenir. CPU kullanım zamanı limitleri 1 Core CPU içeren paketlerde 1.000 saniye/saat, 10.000 saniye/gün, 300.000 saniye/ay; 2 Core CPU içeren paketlerde 2.000 saniye/saat, 20.000 saniye/gün, 600.000 saniye/ay; 4 Core CPU içeren paketlerde 4.000 saniye/saat, 40.000 saniye/gün, 800.000 saniye/ay olarak belirlenmiştir. MÜŞTERİ tarafından bu hükümde yer alan limitlerin aşılması halinde SERVER SİSTEMLERİ, MÜŞTERİ’yi telefon ya da e-posta yolu ile uyararak dosya sayısını düşürmesi için süre verme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından kendisine verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda SERVER SİSTEMLERİ hizmeti yavaşlatma hakkına sahiptir. Bu limitlerin aşılması halinde performans sorunların yaşanabileceği MÜŞTERİ’nin bilgisi ve kabulü dahilindedir.
Sabit sürücü ve katı hal sürücülerindeki giriş / çıkış (I/O) limitleri şu şekildedir: Başlangıç ve Süper Başlangıç paketleri için 10 MB/s, Web Expert paketi için 20 MB/s, Web Pro paketi için 75 MB/s, Sınırsız paketi için 75 MB/s, Sınırsız Pro paketi için 100 MB/s ve Sınırsız Xtreme paketi için 100 MB/s.Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir.

m-Müşteri, bu sözleşmeyi onaylamakla, yürürlükteki Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları ile Site’deki diğer politika ve kuralları kabul etmiş sayılmaktadır. Müşteri, almakta olduğu hizmetle ilgili tüm sözleşmeleri okuduğunu ve gerekli görülmesi halinde Serversistemleri ile teati ederek taahhüt ve hükümler bakımından mutabık olunduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Müşteri ödemeleri zamanında ve tam olarak MÜŞTERİ PANELİ’ndeki şartlara bağlı olarak yapmakla mükelleftir.

n-Serversistemleri, denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı Internet Servis Sağlayıcıları (ISS) sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı müşterinin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun sonuç olarak vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bağlantı üzerinde oluşabilecek bu tür arızalardan dolayı hattın kesilmesi halinde müşteri, Serversistemleri’nden hiçbir hak ve tazminat isteğinde bulunamaz. Ancak Serversistemleri, böyle bir arızanın olması halinde, sonuç garantisi vermemek şartıyla, sözü geçen arızayı düzeltmek için azami gayreti sarf edecektir.

o-Serversistemleri hizmet aktivasyonu ile sunucu üzerinde meydana gelebilecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıplarına karşın Müşteriye isteği doğrultusunda belirli kapasitede “yedekleme alanı” sağlamaktadır. Ancak sunucu üzerindeki her türlü veri yedekleme işlemi müşteri sorumluluğundadır. Müşterinin yedekleme yapmadığı her türlü veri bakımından oluşabilecek kayıplardan müşterinin tek başına sorumlu olduğu müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

Ö-Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar müşterinin sorumluluğunda olup her hâlükârda, müşterinin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden Serversistemleri sorumlu değildir. Sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezdinde bir zarara sebep olması halinde herhangi bir şekilde Serversistemleri aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde Serversistemleri’nin uğrayacağı tüm zararlardan müşteri sorumlu olup, müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (BEŞ) iş günü içerisinde Serversistemleri’nin zararını nakden, defaten ve peşin olarak tazmin etmekle mükelleftir.

MÜŞTERİ, MySQL veritabanlarının paylaşımlı hosting hizmetinin katma değerli ayrılmaz bir servisi olduğu, sadece paylaşımlı hosting hizmeti ile birlikte kullanılabilir olduğunu bu sebeple gerekli görülmesi halinde server sistemleri networkü dışından gelen veritabanı erişim taleplerinin serversistemleri tarafından reddedilebileceğini, buna ilişkin olarak hiçbir nam ve ad altında hak ve alacak, zarar iddiası ileri sürülmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. MySQL kullanıcıları anlık olarak aynı anda 25 bağlantı ile sınırlıdır, Limit aşıldığında "too many connections" hatası alınır. Çizgi Telekomunikasyona ait network dışından gelen MySQL isteklerine rate limit uygulanacaktır. (Anlık 128Kbit/Sec)  15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir. 15 dakikadan daha sık “cron entry” çalıştıramaz. Mail gönderimlerinde "ek" olarak gönderilecek dosya boyutu maksimum 25 MB'dır. Kullanıcı saatte maksimum 100 mail gönderebilir. (Standart hosting paketlerinde geçerlidir. Bazı hosting paketlerinde limitler farklılık gösterebilir.) Gönderilen mailler herhangi bir anda 50'den fazla kullanıcıya gönderilemez. 3 ay veya daha fazla süre ile erişim sağlanmayan (POP/IMAP, Webmail) mail hesapları durdurulur. Hesapların durdurulmasından sonraki 3. ayın sonunda ise hesap tamamen silinir.

FTP alanlarında çalıştırılabilir dosya upload'ına izin verilmez.
(.ade .adp .app .asp .bas .bat .cer .chm .cmd .com .cpl .crt .csh .der .exe .fxp .gadget .hlp .hta .inf .ins .isp .its .js .jse .ksh .lnk .mad .maf .mag .mam .maq .mar .mas .mat .mau.mav .maw .mda .mdb .mde .mdt .mdw .mdz .msc .msh .msh1 .msh2 .mshxml .msh1xml .msh2xml .msi .msp .mst .ops .pcd .pif .plg .prf .prg .pst .reg .scf .scr .sct .shb . shs .ps1 .ps1xml .ps2 .ps2xml .psc1 .psc2 .tmp .url .vb .vbe .vbs .vsmacros .vsw .ws .wsc .wsf .wsh .xnk vb. )
FTP upload/download için connection 256Kbit/second'dır.. FTP'de bir kerede gönderilecek dosya boyutu maximum 10 MB'dır. Paylaşımlı hosting'lerde bir web sitesine anlık olarak bağlantı Başlangıç ve Süper Başlangıç paketleri için 50/saniye, Sınırsız paketi için 100/saniye, Sınırsız Pro paketi için 150/saniye ve Sınırsız Xtreme paketi için 200/saniyedir.
Paylaşılan sunucularda ne türden olursa olsun (Google Cash/AdSpy dahil) web spider ya da indeksleme programı çalıştıramaz.
IRC (Internet Relay Chat) şebekesiyle arayüzlenen bir yazılım çalıştıramaz.
Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. Site dışındaki yasal torrent’lere link verilebilir ama onların serversistemleri’nun paylaşılan sunucularında barındıramaz ve depolayamaz.
Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz.
Counter-strike, half-life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez. Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include (“http://alanadiniz.com/include.php”) yerine include (“include.php”) kullanılmalıdır. Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız.
https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU’yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder.
p-Müşteriye ait web ortamında açılacak sayfalardaki bilgi, belge, veri ve içeriklerden Serversistemleri sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak müşteri ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü hukuki ihtilaf bakımından Serversistemleri’ne sorumluluk tevcih edilemeyecek ve gerek Mahkemeler gerek Savcılıklar gerekse BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından yapılacak her türlü talep veya bildirim halinde Serversistemleri hizmeti durdurma, askıya alma, dondurma, iptal etme hakkına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından Serversistemleri‘nin sorumluluğuna gidilmesi halinde Üçüncü kişilerin tüm maddi ve manevi zararlarından dolayı sorumluluk müşteriye ait olup Serversistemleri’nin bütün maddi ve manevi zararları müşteri tarafından tazmin edilecektir.

r-Müşteri, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının SERVER SİSTEMLERİ tarafından feshedilebileceğini kabul ve taahhüt eder.  Müşteri tarafından sunucu üzerinde yayınlanan web sitelerinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan tüm hukuki (sözleşmesel, zarar, tazmin vb), cezai, mali ve idari mükellefiyet müşteriye ait olup, müşteri ile Serversistemleri arasında bu konuda ayrı ve bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, mükellefiyet, borç ve alacak müşteriye aittir. Serversistemleri ve müşteri birbirinin kanuni temsilcisi, acentesi, vekili veya ticari mümessili, ortağı vb. değildirler.

s-Söz konusu ekipman üzerindeki donanımsal arızaların giderilmesi, parça değiştirilmesi Serversistemleri’nin sorumluluğundadır.

ş-Serversistemleri, bu hizmet ile ilgili olarak müşteriye temel konularda gerekli telefon desteği verebilecektir. Müşteriye ayrılan ekipmanın bulunduğu veri merkezinde verilecek olan destek için bu sözleşmeye konu olan “ek destek” paket uygulaması geçerli olacaktır. Temel destek içeriği Site’de belirtilen “Standart Sunucu Desteği” ile sınırlıdır.

t-Müşteri, işin gereği, Serversistemleri’nin gerektiğinde kendi sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda, müşteriye tahsil edilmiş bir IP adresi, farklı bir IP adresi ile değiştirilebilir. Serversistemleri, müşteriye tahsis edilmiş IP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti etmemektedir. Bu durum Serversistemleri tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerli olmakla birlikte, hizmet içeriğinin değişmesi halinde de IP adresinin sürekli olarak korunamayacağını müşteri peşinen kabul etmektedir.

u-Servis Seviyesi Garantileri (Serversistemleri SLAs)
Serversistemleri tüm müşterilerine Servis Seviyesi Sözleşmesi ile (Serversistemleri SLAs – Service Level Agreement) standart servis seviyesi garantileri vermektedir. Bu sözleşmeye Site üzerinden ulaşılabilir.

ü-SERVER SİSTEMLERİ, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.

v- İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, SERVER SİSTEMLERİ, Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir: Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel, salgın hastalıklar, doğal afetler, olağanüstü hal, sıkı yönetim, ekonomik darlık kanunlarda öngörülen vb haller, ), donanım arızaları, Periyodik Bakım prosedürleri veya SERVER SİSTEMLERİ’nin zaman zaman üstlendiği onarımlar, Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın SERVER SİSTEMLERİ’nin kontrolü dışındaki veya SERVER SİSTEMLERİ tarafından öngörülemeyen hallerde,  MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ’nin Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

y-Taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. MÜŞTERİ’nin SERVER SİSTEMLERİ’nden hizmet satın alması, MÜŞTERİ’ye SERVER SİSTEMLERİ’nin Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile, know-how, ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, MÜŞTERİ’nin SERVER SİSTEMLERİ’nin açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aksi belirtilen durumlar haricinde sistem ve bilgi güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur.

 

MADDE 6 - ÜCRET VE ÖDEME

Serversistemleri, hizmet bedellerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir.

Ödemeler peşindir. Serversistemleri, müşterinin bu sözleşmeyi kabul etmesiyle, hizmet bedellerini müşterinin sipariş sırasında vermiş olduğu kredi kartı hesabından, peşin olarak, tahsil etme hakkına sahiptir.

Serversistemleri, müşterinin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Serversistemleri’ne ait banka hesabına, başvuru sırasında müşteri bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu Serversistemleri hizmet aktivasyonunu yapar ve müşteriyi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar müşteriye aittir.

Müşteri sipariş detaylarında aylık ödemeyi seçmesi durumunda her ay ödemesini takip etmek ve düzenli yapmak ile yükümlüdür. Müşteri hizmetini & hizmetlerini, en geç MÜŞTERİ PANELİ’nde belirtilen hizmet bitiş tarihinden önce yenilemelidir. Müşterinin yenileme işlemlerini gerçekleştirmemiş olmasından kaynaklanan veri kayıpları da dahil tüm maddi ve manevi zararlarından müşteri bizzat sorumludur.

Varsayılan ayar olarak otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece SERVER SİSTEMLERİ yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetlerinizi otomatik olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek ve SERVER SİSTEMLERİ’nin o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirttiğiniz Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil edecektir. Satın aldığınız ürünlerle otomatik yenileme hizmetimize kayıt olmuş olursunuz. Bu hizmet sayesinde ürünleriniz süreleri dolmadan kısa süre önce kayıtlı ödeme yönteminiz kullanarak güncel fiyatlardan otomatik olarak yenilenir, sizin ayrıca bir işlem yapmanız gerekmemektedir. Dilediğiniz takdirde SERVER SİSTEMLERİ hesabınızdan otomatik yenileme özelliğini iptal etme hakkına sahipsiniz. Otomatik yenileme talebinizin iptaline ilişkin SERVER SİSTEMLERİ’nin gönderdiği yazılı teyit olmaksızın bu özelliğin kapatıldığı iddiasında bulunulması mümkün değildir. MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve SERVER SİSTEMLERİ’nin 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce gerçekleştirilecektir. Serversistemleri müşteri tarafından verilen siparişe & siparişlere ait ödeme işlemini takiben fatura düzenler. Müşteri, düzenlenmiş faturalarına MÜŞTERİ PANELİ üzerinden ulaşabilir.

 

Serversistemleri tarafından müşteriye ilgili bildirimler ile tahakkuk ettirilen ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde; Amerikan Doları için aylık %3 gecikme faizi uygulanacaktır. Bu faiz oranın fahiş olmadığını Müşteri kabul eder. Müşterinin tahakkuk eden ücretleri ve gecikme faizini son ödeme tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde ödememesi durumunda ihtara gerek kalmaksızın müşteriye verilen hizmetler Serversistemleri tarafından her zaman durdurabileceği gibi, sözleşme Serversistemleri tarafından bildirimsiz olarak derhal tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshi halinde birikmiş bütün ücret ve gecikme faizleri muaccel hale gelip müşteri tarafından herhangi bir ihtar veya ihbar yapılmaksızın derhal ödenecektir. Sözleşmenin feshi ile Serversistemleri’nin başlatacağı takipler dolayısı ile müşteri fiili ödeme tarihine kadar veya sürecek takip boyunca da Amerikan Doları üzerinden aylık %3 temerrüt faizi ve ilaveten toplam alacağın %15i tutarında cezai şartı, masrafları ve avukatlık ücretini Serversistemleri’ne ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Bir üst maddeye ek olarak; hizmet bitiş tarihini takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda ilgili servisler duraklatılır veya sözleşmeye feshedilebilir.  Hizmet bitiş tarihini takip eden 15 gün içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda da ilgili hizmete ilişkin tüm veriler güvenlik gereği silinerek hizmet otomatik olarak kapatılır, iptal edilir. İptal edilen hizmetlerde veri kaybından dolayı Serversistemleri sorumlu tutulamaz. Serversistemleri, hizmet bedelini tahsil edemediği dönemlere ilişkin olarak hizmeti durdurma, askıya alma, kilitleme vb. tüm tedbir önlemlerini alma hakkına sahiptir. Müşteri, hizmet bedelini ödemediği döneme ilişkin herhangi bir hak kaybı iddiasını Serversistemleri’ne yöneltemeyeceğini peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmetin ödemenin yapılmaması sebebi ile iptal edilmesi halinde, müşteri satın almaya ilişkin mevcut tüm haklarını kaybeder. Müşterinin yeniden hizmet talep etmesi halinde hizmete kaldığı yerden devam edemez ve hizmet süresi yeniden başlar. Satın alma bakımından müşterinin daha evvel ödediği ek bedeller var ise müşteri bunların kendisine iadesini ve/veya yeni hizmet bedelinden düşülmesini talep edemez. Müşteri bu hususları hizmet döneminin başlangıç tarihinden itibaren gayrikabili rücu olarak kabul ettiğini peşinen taahhüt etmektedir.

Sipariş sırasında belirtilen band genişliğinin ay içerisinde aşılması durumunda, Site’de belirtilen ekstra trafik fiyatları üzerinden Serversistemleri tarafından “ekstra trafik kullanımı” bedeli aylık olarak faturalandırılır.

Serversistemleri, hizmet bedelleri ile ilgili her türlü düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet bedellerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Serversistemleri’nin Sitesi üzerinden ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin barındırma hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiği anlamına gelmektedir.

Müşterinin Serversistemleri ile SLA sözleşmesi imzalamış olması durumunda, 30 günü aşmış borç bakiyesi var ise, SLA’de tanımlanmış olan “Servis Kredisi” geçersiz olacaktır.

SERVER SİSTEMLERİ’nden alınan hizmetin yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez.

 

MADDE 7 VERİLER VE GİZLİLİK;

Hizmetleri kullanırken bütün verilerin sorumluluğu müşteriye aittir. SERVER SİSTEMLERİ yedekleme konusunda garanti vermez.  Herhangi bir nedenle yaşanacak veri kayıplarından SERVER SİSTEMLERİ sorumlu değildir.

Gizli bilginin kapsamı tüm Servis Ürünlerini; Serversistemleri tarafından gizli olduğu bildirilen/bildirilmeyen her türlü bilgiyi; Serversistemleri’nin iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı araştırması, geliştirilmesi, imali ve satışı dâhil), süreç veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metotları, organizasyon ve personel listesi dâhil) ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe Serversistemleri bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dâhil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla Server sistemlerine ait her türlü bilgi ve belgeyi kapsamaktadır.

 

Müşteri, Serversistemleri hakkında öğrendiği her türlü veriyi, teknik idari yazılım her anlamdaki bilgiyi ve belgeyi, gizli bilgiyi, korumayı ve saklamayı kabul ve taahhüt eder. Müşterinin sözleşme nedeniyle elde ettiği ve hizmetin ifası sırasında Server Sistemlerine ait  herhangi bir bilgi veya belgeyi, herhangi bir üçüncüsü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak, dışarıya karşı her anlamda korumak ile mükellef olacaktır.

 

MADDE 8- SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİ VE CEZAİ ŞART

Server Sistemleri’nin dilediği zaman, bildirimsiz derhal hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkı saklıdır. MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ nin Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, SERVER SİSTEMLERİ nin Site’de yer alan sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, Müşteri aleyhine iflas, konkordato kararı alınması veya ödemelerinin tatil edilmesi, gizliliğin ihlali, bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranması durumunda, SERVER SİSTEMLERİ, bildirimsiz derhal sözleşmeyi fesih edebilir. Server Sistemlerinin uğrayacağı tüm zararlar müşteri tarafından derhal ödenir. Ayrıca, müşteri Server Sistemleri’ne 1.000.000,00 TL(birmilyonlira) cezai şart ödeyecektir.

Gizliliğin ihlali halinde her bir ihlal için bunlara ek olarak, ayrıca 50.000,00(ellibinlira) cezai şart ödenecektir.

MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile sonlandırabilir

Sözleşmenin her ne suretle ve kim tarafından feshedildiği fark etmeksizin, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez, bu ücretler mahsup, takas edilemez, kayıtsız şartsız Server Sistemleri uhdesinde kalacaktır.

MADDE 9- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE MÜCBİR SEBEP

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta Gebze Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Taraflar, deprem, sel, yangın, doğal afetler, salgın hastalıklar, olağanüstü hal, sıı yönetim  vb mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde, taraflar feshedebilecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.


İş bu sözleşme bununla birlikte 9 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. Server sistemleri gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini ve server sistemlerine ait internet sitesinde yayınlandığı tarih itibari ile geçerli olacağını kabul eder.

 

Bu sözleşmede yer alan tüm hükümleri taraflar gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt eder.

Server Sistemleri Bilişim San. Tic. Ltd. Şti.
Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. No:99 K:5 D:74 Gökdemir Plaza Gebze\Kocaeli

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Destek verebilmek için 7/24 yanınızdayız!

Bize Ulaşın
444 3 717
Destek Talebi Oluşturun
info@serversistemleri.com
Canlı Yardım
Müşteri Temsilcimiz Aktif
Çevrimdışı

Veya, Destek talepleriniz için her yerden bize ulaşabilirsiniz!

FIRSAT HABERCİSİ! İndirimleri anında öğrenin

Platform Seçiniz

Günün İndirimi kullanım alanı: Tüm Hostingler

20 TL
KOD

Server Sistemleri olarak günün her saati size indirim sunuyoruz!

Bugünün teklifi olarak indirim kodlarını buradan ücretsiz dağıtıyoruz!

Kampanya sayfasına git ve sepet aşamasında bu kodu yapıştır
kopyala

Kod çalışmıyor mu? Bütün reklam engelleyici eklentileri ve programlarını kapatmanı öneririz. Böylece faydalanmak istediğin fırsata sorunsuzca ulaşırsın.

Kampanya sayfasına götür beni!