Satış Sözleşmesi

Tanımlar
Bu sözleşmede geçerli kısıtlama ve tanımlar aşağıdaki gibi belirtilmektedir:

Site, www.serversistemleri.com adresinde yer alan web sitesidir.

Müşteri Paneli, müşterinin site üzerinde müşteriye ayrılan özel alandan hesap yönetimi, satın alınan hizmetlerin kullanımı ve yönetimi ile bilgi güncelleme yapmasını sağlayan web sayfalarıdır.

Otomatik yenileme, müşterinin bu sözleşmede belirtilen koşulların Müşteri Paneli’ndeki ilgili alanı işaretleyerek devam etmesini kabul etmesidir.

Fiziksel sunucu, müşteri satın alma hakkını kazanana kadar Serversistemleri’ne ait olan kiralık fiziksel sunucular ile Serversistemleri Veri Merkezi’nden yapılan barındırma.

Colocation, müşteri satın alma hakkını kazandıktan sonra sunucu donanımlarının Serversistemleri Veri Merkezi’nde barındırılmasıdır.

Data, internet ortamında erişilebilir olarak sunucu üzerinde muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılabilen her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli dijitalize edilen bilgi nitelikli her şey.

Veri Merkezi (Data Center): Serversistemleri bünyesinde; bilgisayar, sunucu sistemleri ve telekomünikasyon ve depolama sistemleri gibi ilgili bileşenlerinin barındırıldığı merkez, tesistir. Yedekli enerji altyapısı, yedekli veri iletişimi bağlantıları, gelişmiş çevre-iklim kontrolleri ve güvenlik donanımlarını içeren yapıdır.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Müşterinin Serversistemleri’ne ait siteden online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme’nin süresi yirmidört (24) aydır. Müşterinin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresi yirmidört (24) aydır.

TARAFLAR’dan herhangi birinin Sözleşme süresinin dolacağı tarihten otuz (30) gün önce sözleşmeyi feshedeceğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmemesi durumunda (TARAFLAR’ın Madde 9’de belirtilen fesih hakları mahfuz kalmak kaydı ile) Sözleşme, yirmidört (24) aylık sürenin dolması ile beraber kendiliğinden 12 şer aylık müteakip sürelerle uzayacaktır.

24 aylık sözleşme süresinin dolacağı tarihten 30 gün önce Müşteri’nin yazılı olarak sözleşmeyi iptal talebinin Serversistemleri’ne bildirilmemiş olması halinde; Müşteri’ye sunulan hizmet ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden colocation hizmetine dönüşmüş olacaktır.

HİZMET’İN TANIMI

Serversistemleri’nin müşteriye vermiş olduğu hizmet temel olarak, müşteriye Serversistemleri’ne ait fiziksel cihazın kiralanması ve bu cihazın Serversistemleri Veri Merkezi’nde barındırılmasıdır. Müşteri bu hizmet ile kiralanmış olan cihazın Serversistemleri’nin bağlı olduğu internet omurgasına bağlanmasına ek olarak, 24 ay süreyle Serversistemleri tarafından belirlenecek ek bir bedelin ödenmesi sonucu ayrıca ilgili sunucuya 24 ayın sonunda sahip olacaktır.

Müşteri, belirlenen süre sonunda, sunucuyu teslim alabilecek olup, talebi halinde ve/veya 24 aylık sözleşme süresinde sözleşmeyi iptal etmemesi halinde işbu sözleşmede belirtilen şartlarla colocation hizmeti almaya devam edecektir. Müşterinin sözleşme süresi sonunda sunucuyu teslim almaması halinde yazılı olarak sözleşmeyi iptal ettiğini bildirmiş olsa dahi, sunucuyu teslim aldığı tarihe kadar geçecek süre için müşteri tarafından ayrıca colocation hizmetinin bedeli ödenecektir.

MÜŞTERİ, doğrudan Serversistemleri omurgasına bağlı olan bu cihazı uzaktan erişim protokolleri aracılığı ile kontrol edebilecek ve yönetebilecektir.

SERVERSİSTEMLERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve SORUMLULUKLARI

Serversistemleri, müşterinin talep ettiği hizmet ya da hizmetler ile ilgili ücretlerin kredi kartından veya havale ile peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

Serversistemleri, denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı Internet Servis Sağlayıcıları (ISS) sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı müşterinin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun sonuç olarak vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bağlantı üzerinde oluşabilecek bu tür arızalardan dolayı hattın kesilmesi halinde müşteri, Serversistemleri’nden hiçbir hak ve tazminat isteğinde bulunamaz. Ancak Serversistemleri, böyle bir arızanın olması halinde sözü geçen arızayı düzeltmek için azami gayreti sarf edecektir.

Serversistemleri hizmet aktivasyonu ile sunucu üzerinde meydana gelebilecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıplarına karşın Müşteriye isteği doğrultusunda belirli kapasitede “yedekleme alanı” sağlamaktadır. Ancak sunucu üzerindeki her türlü veri yedekleme işlemi müşteri sorumluluğundadır. Müşterinin yedekleme yapmadığı her türlü veri bakımından oluşabilecek kayıplardan tek başına sorumlu olduğu müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar müşterinin sorumluluğunda olup her hâlükârda, müşterinin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden Serversistemleri sorumlu değildir. Sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezdinde bir zarara sebep olması halinde herhangi bir şekilde Serversistemleri aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde Serversistemleri’nin uğrayacağı tüm zararlardan müşteri sorumlu olup, müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (BEŞ) iş günü içerisinde Serversistemleri’nin zararını nakden, defaten ve peşin olarak tazmin etmekle mükelleftir.

Müşteriye ait web ortamında açılacak sayfalardaki bilgi, belge, veri ve içeriklerden Serversistemleri sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak müşteri ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü hukuki ihtilaf bakımından Serversistemleri’ne sorumluluk tevcih edilemeyecek ve gerek Mahkemeler gerek Savcılıklar gerekse BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından yapılacak her türlü talep veya bildirim halinde Serversistemleri hizmeti durdurma, askıya alma, dondurma, iptal etme hakkına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından Serversistemleri‘nin sorumluluğuna gidilmesi halinde Üçüncü kişilerin tüm maddi ve manevi zararlarından dolayı sorumluluk müşteriye ait olup Serversistemleri’nin bütün maddi ve manevi zararları müşteri tarafından tazmin edilecektir.

Müşteri tarafından sunucu üzerinde yayınlanan web sitelerinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan tüm hukuki (sözleşmesel, zarar, tazmin vb), cezai, mali ve idari mükellefiyet müşteriye ait olup, müşteri ile Serversistemleri arasında bu konuda ayrı ve bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, mükellefiyet, borç ve alacak müşteriye aittir. Serversistemleri ve müşteri birbirinin kanuni temsilcisi, acentesi, vekili veya ticari mümessili, ortağı vb. değildirler.

Söz konusu ekipman üzerindeki donanımsal arızaların giderilmesi, parça değiştirilmesi Serversistemleri’nin sorumluluğundadır.

Serversistemleri, bu hizmet ile ilgili olarak müşteriye temel konularda gerekli telefon desteği verebilecektir. Müşteriye ayrılan ekipmanın bulunduğu veri merkezinde verilecek olan destek için bu sözleşmeye konu olan “ek destek” paket uygulaması geçerli olacaktır. Temel destek içeriği Site’de belirtilen “Standart Sunucu Desteği” ile sınırlıdır.

Müşteri, işin gereği, Serversistemleri’nin gerektiğinde kendi sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda, müşteriye tahsil edilmiş bir IP adresi, farklı bir IP adresi ile değiştirilebilir. Serversistemleri, müşteriye tahsis edilmiş IP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti etmemektedir. Bu durum Serversistemleri tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerli olmakla birlikte, hizmet içeriğinin değişmesi halinde de IP adresinin sürekli olarak korunamayacağını müşteri peşinen kabul etmektedir.

Servis Seviyesi Garantileri (Serversistemleri SLAs)
Serversistemleri tüm müşterilerine Servis Seviyesi Sözleşmesi ile (Serversistemleri SLAs – Service Level Agreement) standart servis serviyesi garantileri vermektedir. Bu sözleşmeye Site üzerinden ulaşılabilir.

MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşteri, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanuna, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuda dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri işbu sözleşme ile Serversistemleri’nin temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi unvan ve statüleri kazanamayacağını kabul eder, kendisi ile ilgili üçüncü şahıslarla karşı ticari evrakında, tanıtım vasıtalarında, broşür ve ilanlarda, internet sitesinde, referansları arasında bu şekilde bildirimde bulunamaz.

Müşteri, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden toplu e-posta gönderimi (spamming), phishing ile dolandırıcılık yapılması, iç veya dış ağlara saldırı vb yasadışı veya Serversistemleri’nin veri tabanını kötü yönde etkileyecek durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın sunucunun Serversistemleri tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin düzenleyici işlemlerine, ICANN - İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) Serversistemleri’nin ve TTNet’in koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.

Müşteri, sunucu üzerinde çalışma yapmak istemesi halinde bu talebini gerekçesi ile yazılı olarak 24 saat öncesinden Serversistemleri’ne bildirecektir. Serversistemleri tarafından verilecek onay ile gereken çalışmayı yapmak için Serversistemleri’ne gelebilecek, geçerli olan kimliğini (ehliyet veya nüfus cüzdanı) ibraz ettikten sonra ilgili Serversistemleri müşteri destek uzmanının gözetimi altında çalışabilecektir. Müşteri, Serversistemleri’ne gelerek, Serversistemleri Veri Merkezinde müşteriye kiralanmış olan sunucu(lar) üzerinde uzaktan çalışma yetkisine sahip olacak personelin ismini yetkili imzalarca onaylanmış resmi bir yazı ile bildirecektir. Serversistemleri’nin panelinde bulunan yetkili e-posta aracılığı ve sair yollarla çalışma yetkisini sorgulama ve ek onay talebinde bulunma hakkı saklı olmakla birlikte, görevi değildir.

Müşteri, sunucu üzerindeki donanıma müdahale edemez, aksi taktirde tüm sorumluluk kendisine aittir. Böyle bir durumda 3. Kişilerin uğradığı zararlar da dahil olmak üzere oluşacak zararın tamamını herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın Serversistemleri’ne nakden, defaten ve peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, kendisine veya kendi müşterilerine ait alan adları (domain name) ile ilgili kiraları düzenli olarak alan adını tescil ettirdiği kuruluşa ödemekle yükümlüdür. Müşteri, alan adlarına ait söz konusu ödemelerin yapılmamasından dolayı elektronik posta veya internet ağı (web) servislerinin askıya alınması, duraklatılması halinde sorumluluğun tamamı ile kendisine ait olduğunu ve Serversistemleri’ni sorumlu tutamayacağını kabul eder. Müşteri, kendisine ait veya kendi müşterilerine ait alan adı (domain name) ile ilgili yapılması gereken ödemeleri ilgili kuruluşlara yapmadığı takdirde gerek kendisinin gerekse müşterisinin bilgi, belge veya verileri ile ilgili yedek, arşiv, geçmiş vb bilgilerini Serversistemleri’nden talep edemez.

Internet ortamında yayınlanan Web sayfaları ile ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar Serversistemleri tarafından sağlanacak imkanla müşteri tarafından yapılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait hukuki, cezai, mali yükümlülük, hak ihlali iddialarından kaynak müşteri tarafından üstlenilecek olup Serversistemleri her zaman bu yükümlülüklerin ve doğuracağı sonuçlardan, üçüncü şahıslarla ilgili doğmuş, doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, tazmin mükellefiyetinden söz edilemeyecek ve sorumluluğuna gidilemeyecektir. Buna rağmen herhangi bir sebeple Serversistemleri aleyhinde hukuki, cezai, mali, idari herhangi bir takibata girişilmesi halinde müşteri Serversistemleri’nin herhangi bir ihtarı veya ihbarı gerekmeksizin talep edeceği tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak;

a. Fiziksel sunucularda kabul edilmeyecek materyal örneklerine şunlar dahildir:

IRCD (irc server’ları)

IRC script’leri/bot’ları

Korsan Yazılım/Warez

IP Tarayıcılar

Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları

Mail Bomber’lar/spam script’leri

Escrow hesabı

Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)

Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı

Çekiliş/kumar siteleri

Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar

Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler

Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri

Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)

Mailer Pro

Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, Türk Ceza Kanunu ve 5651 Sayılı Kanun başta olmak üzere yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde Serversistemleri, anlaşmayı fesih etme, hizmeti durdurma ve askıya alma hakkını saklı tutar.

Serversistemleri tarafından sunucularda bulundurulan müşteriye ait WEB sayfaları ve internet sitesinde lisanssız yazılım kullanılmaz, kullandırılmaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların Lisanslarının ve Faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece Serversistemleri’ne verilmesi gerekmektedir. Müşteri ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde Serversistemleri’ne ulaştırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile müşteri arasında doğacak tüm ihtilaflardan müşteri sorumlu olacaktır. Serversistemleri’nin müşteriye rücu hakkı saklıdır.

Serversistemleri tarafından muhafaza edilen sunucularda gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı müşteri, Serversistemleri tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakla yükümlüdür. Serversistemleri’nin aldığı veya alınmasını önerdiği önlemlere rağmen Müşteri gereken özeni göstermez ve sitesinin kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran müşteri sorumludur. Müşterinin yeterli derecede özen göstermemesi veya ihmali halinde sorumluluğu, kendi sitesi ile beraber Serversistemleri ve üçüncü şahısların da göreceği zararların tazminini kapsar.

Müşteri, Serversistemleri ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynakları (CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerde kesinlikle bulunamaz. Bu gibi durumlarda, Serversistemleri, müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktide Serversistemleri, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

Müşteri, bu sözleşmeyi onaylamakla, yürürlükteki Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları ile Site’deki diğer politika ve kuralları kabul etmiş sayılmaktadır. Müşteri, almakta olduğu hizmetle ilgili tüm sözleşmeleri okuduğunu ve gerekli görülmesi halinde Serversistemleri ile teati ederek taahhüt ve hükümler bakımından mutabık olunduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Müşteri ödemeleri zamanında ve tam olarak MÜŞTERİ PANELİ’ndeki şartlara bağlı olarak yapmakla yükümlüdür.

ÜCRET VE ÖDEME

Serversistemleri, hizmet bedellerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir.

Serversistemleri, müşterinin bu sözleşmeyi kabul etmesiyle, hizmet bedellerini müşterinin sipariş sırasında vermiş olduğu kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahiptir.

Serversistemleri, müşterinin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Serversistemleri’ne ait banka hesabına, başvuru sırasında müşteri bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu Serversistemleri hizmet aktivasyonunu yapar ve müşteriyi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar müşteriye aittir.

Müşteri sipariş detaylarında aylık ödemeyi seçmesi durumunda her ay ödemesini takip etmek ve düzenli yapmak ile yükümlüdür. Müşteri hizmetini & hizmetlerini, en geç MÜŞTERİ PANELİ’nde belirtilen hizmet bitiş tarihinden önce yenilemelidir. Müşterinin yenileme işlemlerini gerçekleştirmemiş olmasından kaynaklanan veri kayıpları da dahil tüm maddi ve manevi zararlarından müşteri bizzat sorumludur.

Müşteri, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve Serversistemleri’nin 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile müşteriye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı MÜŞTERİ PANELİ’ nde tanımlı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden 3 (üç) gün önce gerçekleştirilecektir.

Serversistemleri müşteri tarafından verilen siparişe & siparişlere ait ödeme işlemini takiben fatura düzenler. Müşteri, düzenlenmiş faturalarına MÜŞTERİ PANELİ üzerinden ulaşabilir.

Serversistemleri tarafından müşteriye ilgili bildirimler ile tahakkuk ettirilen ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde; Amerikan Doları için aylık %3 gecikme faizi uygulanacaktır. Bu faiz oranın fahiş olmadığını Müşteri kabul eder. Müşterinin tahakkuk eden ücretleri ve gecikme faizini son ödeme tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde ödememesi durumunda ihtara gerek kalmaksızın müşteriye verilen hizmetler Serversistemleri tarafından her zaman durdurabileceği gibi, sözleşme Serversistemleri tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshi halinde birikmiş bütün ücret ve gecikme faizleri muaccel hale gelip Serversistemleri tarafından müşteriye herhangi bir ihtar veya ihbar yapılmaksızın derhal ödenecektir. Sözleşmenin feshi ile Serversistemleri’nin başlatacağı takipler dolayısı ile müşteri fiili ödeme tarihine kadar veya sürecek takip boyunca da Amerikan Doları üzerinden aylık %3 temerrüt faizi ve ilaveten toplam alacağı %10 u tutarında avukatlık ücretini Serversistemleri’ne ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Bir üst maddeye ek olarak; hizmet bitiş tarihini takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda ilgili servisler duraklatılır. Hizmet bitiş tarihini takip eden 14 (on dört) takvim günü içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda da ilgili hizmete ilişkin tüm veriler güvenlik gereği silinerek hizmet otomatik olarak kapatılır, iptal edilir. İptal edilen hizmetlerde veri kaybından dolayı Serversistemleri sorumlu tutulamaz. Serversistemleri, hizmet bedelini tahsil edemediği dönemlere ilişkin olarak hizmeti durdurma, askıya alma, kilitleme vb. tüm tedbir önlemlerini alma hakkına sahiptir. Müşteri, hizmet bedelini ödemediği döneme ilişkin herhangi bir hak kaybı iddiasını Serversistemleri’ne yöneltemeyeceğini peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmetin ödemenin yapılmaması sebebi ile iptal edilmesi halinde, müşteri satın almaya ilişkin mevcut tüm haklarını kaybeder. Müşterinin yeniden hizmet talep etmesi halinde hizmete kaldığı yerden devam edemez ve hizmet süresi yeniden başlar. Satın alma bakımından müşterinin daha evvel ödediği ek bedeller var ise müşteri bunların kendisine iadesini ve/veya yeni hizmet bedelinden düşülmesini talep edemez. Müşteri bu hususları hizmet döneminin başlangıç tarihinden itibaren gayrikabili rücu olarak kabul ettiğini peşinen taahhüt etmektedir.

Sipariş sırasında belirtilen band genişliğinin ay içerisinde aşılması durumunda, Site’de belirtilen ekstra trafik fiyatları üzerinden Serversistemleri tarafından “ekstra trafik kullanımı” bedeli aylık olarak faturalandırılır.

Serversistemleri, hizmet bedelleri ile ilgili her türlü düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet bedellerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Serversistemleri’nin Sitesi üzerinden ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin barındırma hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiği anlamına gelmektedir.

Müşterinin Serversistemleri ile SLA sözleşmesi imzalamış olması durumunda, 30 günü aşmış borç bakiyesi var ise, SLA’de tanımlanmış olan “Servis Kredisi” geçersiz olacaktır.

GİZLİLİK

Müşteri, Serversistemleri hakkında öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya da Serversistemleri’ne ait işyerine vaya eklentilerinde Serversistemleri kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncüsü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak, korumak ile mükellef olacaktır.

Gizli bilgi; tüm Servis Ürünlerini; Serversistemleri tarafından gizli olduğu bildirilen/bildirilmeyen her türlü bilgiyi; Serversistemleri’nin iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı araştırması, geliştirilmesi, imali ve satışı dâhil), süreç veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metotları, organizasyon ve personel listesi dâhil) ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe Serversistemleri bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dâhil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlara sınırlı olmak kaydıyla kapsamaktadır.

Müşteri bu maddenin hilafına davranması halinde Serversistemleri’nin bundan kaynaklanan tüm zararlarının yanı sıra her bir ihlal için 5000 Amerikan Doları cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülük sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde de geçerli olup, müşteri doğrudan veya dolayısıyla Serversistemleri’nin faaliyet konusu alanlarda 5 yıl süre ile faaliyet göstermemeyi kabul ve taahhüt eder.

SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ, AYKIRILIĞI ve FESHİ

Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Serversistemleri servislerini kullanmaya devam ederek, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri, Serversistemleri’ne ait internet sitesinde yayınlanan ve güncellenen sözleşme hükümlerinden haberdar olmadığını iddia etme imkanı bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri sözleşmeyi alınan hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’Yİ kaldırması yolu ile ve Müşteri Hizmetlerine iptal talebini iletmesi ile sonlandırabilir.

Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, Serversistemleri sözleşmeyi durdurabilir, askıya alabilir, ve tazminatsız ve bildirimsiz olarak sonlandırabilir. Bu durumda, Müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme Serversistemleri tarafından ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecektir.

a. Serversistemleri’nin yazılı mutabakatı alınmadan Müşterinin alınmakta olduğu hizmetleri veya bu sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi

b. Müşteri aleyhine iflas kararı alınması veya ödemelerini tatil edilmesi

c. Müşterinin bu sözleşmenin Gizlilik Maddesi’ni ihlal etmesi

d. Müşterinin “Serversistemleri tarafından müşteriye ilgili bildirimler ile tahakkuk ettirilen ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde; Amerikan Doları için aylık %3 gecikme faizi uygulanacaktır. Bu faiz oranın fahiş olmadığını Müşteri kabul eder. Müşterinin tahakkuk eden ücretleri ve gecikme faizini son ödeme tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde ödememesi durumunda ihtara gerek kalmaksızın müşteriye verilen hizmetler Serversistemleri tarafından her zaman durdurabileceği gibi, sözleşme Serversistemleri tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshi halinde birikmiş bütün ücret ve gecikme faizleri muaccel hale gelip Serversistemleri tarafından müşteriye herhangi bir ihtar veya ihbar yapılmaksızın derhal ödenecektir. Sözleşmenin feshi ile Serversistemleri’nin başlatacağı takipler dolayısı ile müşteri fiili ödeme tarihine kadar veya sürecek takip boyunca da Amerikan Doları üzerinden aylık %3 temerrüt faizi ve ilaveten toplam alacağı %10 u tutarında avukatlık ücretini Serversistemleri’ne ödemeyi kabul ve taahhüt eder.” maddesinde öngörüldüğü üzere, Serversistemleri tarafından sağlanan hizmetlerin bedelini ödemekte temerrüde düşmesi.

e. Müşterinin bu sözleşmede veya SERVİS KULLANIM ŞARTLARI’nda belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Serversistemleri, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir, askıya alabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşteri dilerse 24 ay dolmadan hizmet sonlandırma hakkına sahiptir. Ancak müşterinin sözleşme süresinden önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde müşterinin hizmeti aldığı süreye ilişkin hak iddiasında bulunması mümkün değildir.

Normal koşullar altında sunucu hizmeti iptal edilse bile müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Uzun dönem ücret ödemelerinde ve/veya satın alma tarihinden itibaren ilk 15 gün içinde, müşterinin satın aldığı hizmetin süresi bitmeden ve/veya ödeme yaptığı dönemin sonuna gelmeden sunucu hizmetini iptal etmesi durumunda, hizmetin kullandığı süre göz önüne alınarak, ücret iadesi belli koşullar altında yapılır.

Müşterinin sunucu hizmetini iptal etmesi durumunda, hizmet iptaline kadar geçen süre boyunca yapılan indirimler, alınmayan aktivasyon ücretleri, başvuru bedelleri, sunucu kurulum bedelleri ve diğer fayda ve Müşteri’ye hizmet süresinde sağlanan her türlü menfaat ve indirim bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı hizmet süresine ilişkin bedelde dahil olmak üzere Müşteriye iade edilecek tutardan düşülür. Şu kadar ki; bu tutar hiçbir zaman, iptal ettirilme tarihinden hizmet süresi sonuna kadar olan dönem için ödenmesi gereken toplam tutarı aşmayacaktır.

SUNUCU ÜZERİNDE KULANILACAK YAZILIMLARIN LİSANS VE FATURA KOPYALARI

Müşteri tarafından kullanılacak ve web sayfalarında kullandırılacak bütün yazılımlar bir ek halinde sözleşmenin imzası ile mevcut olanlar on beş (15) gün içinde, yeni alınacak olanlar da hizmet aktivasyon tarihini müteakip otuz (30) gün içinde Serversistemleri’ne sunulacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve Merkez İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


Server Sistemleri Bilişim San. Tic. Ltd. Şti.
Mevlana Mah. Issıkgöl Cad. No:99 K:5 D:74 Gökdemir Plaza Gebze\Kocaeli
Web sitenizi şimdi oluşturmaya başlayın!
$0.50 ₺8.99/ay

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Destek verebilmek için 7/24 yanınızdayız!

Bize Ulaşın
0850 304 39 37
Destek Talebi Oluşturun
info@serversistemleri.com
Canlı Yardım
Müşteri Temsilcimiz Aktif
Çevrimdışı

Veya, Destek talepleriniz için her yerden bize ulaşabilirsiniz!

Platform Seçiniz

Günün İndirimi kullanım alanı: Tüm Hostingler

20 TL
KOD

Server Sistemleri olarak günün her saati size indirim sunuyoruz!

Bugünün teklifi olarak indirim kodlarını buradan ücretsiz dağıtıyoruz!

Kampanya sayfasına git ve sepet aşamasında bu kodu yapıştır
kopyala

Kod çalışmıyor mu? Bütün reklam engelleyici eklentileri ve programlarını kapatmanı öneririz. Böylece faydalanmak istediğin fırsata sorunsuzca ulaşırsın.

Kampanya sayfasına götür beni!